Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

O SPOLOČNOSTI

Spoločnosť Synergon a.s., je obchodná spoločnosť pôsobiacou v oblasti informačných technológií a zároveň je prevádzkovateľ webových stránok synergon.sk.
Spoločnosť prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v
súlade s platnou legislatívou, predovšetkým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov alebo Nariadenie GDPR).
Spoločnosť prevádzkuje niekoľko systémov spracúvajúcich osobné údaje dotknutých osôb, predovšetkým zamestnancov spoločnosti a partnerov.

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Pre niektoré z účelov spracúvania sa získava súhlas dotknutej osoby, ktorý je možné kedykoľvek odvolať písomnou žiadosťou zaslanou na adresu spoločnosti alebo osobne v sídle spoločnosti Synergon a.s. –Partizánska cesta 77, 97401 Banská Bystrica.
Dotknuté osoby majú nasledovné práva v súvislosti s prevádzkou IS Synergon a.s.:

Právo podľa GDPR Potrebné overenie dotknutej osoby Časový rámec odpovede
Právo na informácie Overenie potrebné pri získaní OÚ Poskytnuté okamžite
Právo prístupu k OÚ je potrebná osobná návšteva alebo notárom overená žiadosť o získanie údajov 1 mesiac
Právo na opravu OÚ je potrebná osobná návšteva alebo notárom overená žiadosť o opravu údajov 1 mesiac
Právo na výmaz OÚ je potrebná osobná návšteva, telefonát alebo email voči ZO Bez zbytočného odkladu
Právo namietať proti spracúvaniu je potrebná osobná návšteva, telefonát alebo email voči ZO Bez zbytočného odkladu
Právo na odvolaniesúhlasu so spracúvaním je potrebná osobná návšteva, telefonát alebo email voči ZO Bez zbytočného odkladu
Právo na prenos údajov je potrebná osobná návšteva alebo notárom overená žiadosť o získanie údajov 1 mesiac
Právo podať sťažnosťdozornému orgánu Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, kontakty súzverejnené na webovom sídle úradu https://dataprotection.gov.sk/uoou Nevzťahuje sa

Pre uplatnenie svojich práv môže využiť dotknutá osoba formulár uplatnenia práv dotknutých osôb dostupný nižšie.

KONTAKTNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI:

Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 97401 Banská Bystrica
tel: +421 48/281 22 11
web: www.synergon.sk

ZOZNAM IS SPOLOČNOSTI

Zoznam IS vrátane podrobností je v samostatnom dokumente Zoznam_prevadzkovanych_IS.

ZÍSKANIE SÚHLASU

Pre spracovanie OÚ vo vybraných IS spoločnosti podľa predchádzajúceho bodu je potrebné získanie súhlasu dotknutej osoby.

Formulár uplatnenia práv osôb

Návrat hore