slide 1 slide 2 slide 2 slide 2

vaše sny, naše riešenia

viac


Vzdelávanie a certifikácia


Využite našu ponuku vzdelávania a získajte nové vedomosti, ktoré Vám pomôžu zefektívniť Vašu prácu.
Naša spoločnosť ponúka široký výber vzdelávaní, ktoré je možné absolvovať prezenčnou, e-learningovou, alebo kombinovanou formou. Školenia, ktoré poskytuje naša spoločnosť priamo nadväzujú na nami realizovaný predaj techniky a programového vybavenia, alebo poskytujeme vzdelávanie v iných, zákazníkom požadovaných oblastiach. Ak požadujete vzdelávanie v téme, ktorú ste v našej ponuke nenašli, kontaktujte nás, určite nájdeme riešenie, ktoré bude vyhovovať Vašim predstavám.


Oblasť informačných a komunikačných technológií

Počítačové vzdelávanie
• Google aplikácie
• Práca v MS Windows
• Práca v MS Excel
• Práca v MS Word
   Viac informácií

Počítačové vzdelávanie

zavrieť

Google aplikácie

V tomto školení Vás naučíme pracovať s Google Aplikáciami, aké služby zahŕňajú a aké výhody prinášajú. Naučíme sa prihlásiť do jednotlivých služieb, naučíme sa pracovať s rozhraním Gmailu, pracovať s emailom, zmeniť heslo a používať doplnky.


Google Labs.

Naučíme sa pracovať v Google Kalendároch, zadávať udalosti, pracovať s kalendármi, Google dokumentami – využívať zdieľanie. Pracovať s Google Tabuľkami, importovať xls tabuľku, upraviť tabuľku, aplikácia vzorcov. Zameriame sa na pokročilejšie funkcie služby Google Kalendárov, ako organizovať stretnutia v rámci firmy. Ako vytvoriť udalosť, rozposlať pozvánky, zarezervovať miestnosť, zmeniť udalosť alebo ju zrušiť.


Práca v MS Windows

Naučíme sa pracovať v prostredí MS Windows, poznať základnú terminológiu počítača a získať vedomosti potrebné k bežnej práci na počítači. V tomto školení sa naučíte aj základy bezpečnosti pri práci s informačnými technológiami.


MS Office - rôzne verzie (možnosť prípravy na ECDL)

Naučíme Vás pracovať v prostredí MS Windows, MS Office. Naučíme sa využívať pri práci aplikácie MS Office - Textový editor, Tabuľkový kalkulátor, Prezentácia, Základná práca s databázami, MS Outlook, Základy práce online, Bezpečnosť pri využívaní IKT. Absolvent školenia získa zručnosti podľa sylabu ECDL - zvláda pracovať efektívne s počítačom a využívať balík MS Office v praxi.


Práca v MS Excel

Naučíme Vás tvoriť tabuľky, formátovať tabuľky, výpočet v tabuľkách s využitím vzorcov, tvorba grafov a ďalšie funkcie, pomocou ktorých môžete zjednodušiť, zrýchliť a zefektívniť vašu prácu. Naučíme Vás ovládať základy práce s bunkami, riadkami, stĺpcami, hárkami a zošitmi. Naučíte sa vytvárať a zadávať jednoduché vzorce s využitím základných matematických operácií pomocou praktických cvičení. Naučíme Vás využívať MS Excel na analýzu dát a vypracovanie kontingenčnej tabuľky. Zameriame sa na sprehľadnenie tabuliek obsahujúcich dáta, výpočty pomocou vzorcov a ďalších funkcií. Naučíme sa využívať nástroje a funkcie, ktoré nám umožňujú tieto dáta analyzovať a poskytovať rôzne výstupy.


Práca v MS Word

Naučíme Vás zvládať základnú prácu s textom - formátovanie a úpravu pozície textu na strane. Naučíme Vás vkladať automatické tvary, obrázky, jednoduchú úpravu obrázkov. Po zvládnutí základnej práce s MS Word zvládneme pokročilé formátovanie, tvorbu motívov a štýlov. Kontrola pravopisu, automatické opravy. Vkladanie rôznych typov objektov - tabuľky, grafy. Zabezpečenie dokumentov heslom a nastavenie oprávnení. Pri tvorbe veľkého množstva korešpondencie je potrebné zefektívnenie práce v MS Word použitím hromadnej korešpondencie, šablón a elektronických formulárov, tvorba prác, správ a kníh a dokumentov s rozsahom veľkého množstva strán v ktorých je potrebné číslovať tabuľky, tvoriť poznámky pod čiarou alebo pracovať s citáciami.


Práca v MS PowerPoint

Program PowerPoint je najpoužívanejší nástroj na tvorbu prezentácií. Kurz PowerPoint je určený ako školenie na zvládnutie znalostí pre efektívnu tvorbu prezentácií. Absolvent využíva správny postup pri tvorbe elektronického obsahu, správne využíva motívy a šablóny, zvláda prácu s animáciami a efektívne využíva grafiku.
zavrieť
Interaktívne technológie
• Interaktívne prezentácie
• Tvorba interaktívnych testov (Alf)
• Hlasovacie zariadenia
• Elektronické vzdelávanie
   Viac informácií

Digitálne a interaktívne technológie

zavrieť


Práca v aplikácii na tvorbu interaktívnych prezentácií (MS PowerPoint, Prezi)

Vzdelávanie zamerané na získanie vedomosti o možnostiach využívania interaktívnych prezentácií, tvorba materiálov pre marketing, vzdelávanie. Tvorba didaktických testov. Tieto praktické zručnosti Vás naučíme využiť pomocou programu MS PowerPoint aj Prezi.


Tvorba interaktívnych testov (Alf)

Naučíme sa tvoriť interaktívne testy v programe Alf podľa svojich predstáv. Naučíme sa aj využívať princípy online testovania. Testovanie študentov na diaľku.


Hlasovacie zariadenia

Moderné technológie kombinujú interakciu s vyhodnocovaním pre zvýšenie produktivity výučby. S použitím svojich bezdrôtových zariadení môžu študenti odpovedať na otázky a záznamy svojich odpovedí. Odpoveď prevedú jednoduchým kliknutím - stiskom tlačidla. Môžete takto venovať väčšinu svojho času vyučovaniu a nie papierovaniu a hodnoteniu. Jednoduché použitie - otázky ľahko vytvoríte v PowerPointe, alebo importom z iných zdrojov.


Práca s interaktívnou tabuľou

Naučíme sa pracovať s interaktívnou tabuľou a zvládnuť používaný softvér tabule, zapojenie PC, interaktívnej tabule, dataprojektora, interaktívny a anotačný režim, režim tvorby, dokumentov, klávesnica na obrazovke, vytvorenie a uloženie dokumentu, kresliace nástroje, geometrické objekty, guma, zvýraznenie, nástroje pre výber objektov, textové pole, práca s farbami, vlastnosti geometrických tvarov, práca so stranami, vkladanie obrázkov, pozadí, zvukov, videa, flash aplikácií, rozširovanie knižnice z externých zdrojov a internetu, vrstvy, priehľadnosť, hyperlinkové prepojenie medzi dokumentmi, nástroj Lupa, nástroj Clona, nástroj Reflektor, exportovanie súborov, preusporiadanie strán, vytvorenie videa z prezentácie, priebežná tvorba úloh s využitím prebraných nástrojov.


Elektronické vzdelávanie

Elektronické vzdelávanie predstavuje najmodernejší spôsob výučby s využitím informačných technológií. Je to implementácia informačných technológií do vývoja, distribúcie a riadenia vzdelávania alebo výučby. Elektronické vzdelávanie - Elearning je efektívnym prostriedkom, ako sa spojiť so študentmi alebo zamestnancami a odovzdať im cenné informácie na diaľku. Toto odovzdávanie informácií sa najčastejšie realizuje prostredníctvom on-line dištančných kurzov.

zavrieť
Školenia pre IT špecialistov
• Technológie Cisco
• Správa Windows Server, Linux
• Správa databázového prostredia
• Správa virtuálneho prostredia
   Viac informácií

Školenia pre IT špecialistov

zavrieť


Sieťové technológie Cisco

Naše Cisco školenia pre oblasť dátovej infraštruktúry a sieťovej bezpečnosti zahŕňajú rozsiahlu problematiku počnúc analýzou procesu sieťovej komunikácie, objasnením princípov fungovania činností primárnych sieťových zariadení ako sú huby, bridge, switche, routre a L3,L4 firewally. Prostredníctvom praktických úloh a cvičení poskytneme odpovede na otázky týkajúce sa návrhu architektúry adries, IP adresnej schémy, IPv6 adries, statickému a dynamickému smerovaniu, dynamickému prideľovaniu IP adries (DHCP), DNS, virtuálnych LANov. Pozornosť venujeme aj tématike prepojenia sietí VLAN prostredníctvom Multi-Layer Switching Virtual Trunking Protocolu (VTP), Spanning-Tree Protocol (STP), zabezpečeniu a konfigurácii pri nastavení redundancie, load sharingu, zabezpečení routrov, firewalov , vytvoreniu prístupových listov (ACL ) a statickému a dynamickému NAT.


Administrácia Windows Server 2012

Pomôžeme Vám zorientovať sa v problematike administrácie Windows Server 2012 vrátane pochopenia fungovania a využitia nástrojov a služieb Management Server Core, PowerShell 3.0, Active Directory, klonovanie DC, Group Policy, DHCP Policy , DHCP Failover, NIC Teaming, IP Address Management, DirectAccess, Dynamic Access Controll. Prostredníctvom praktických ukážok oboznámime záujemcov s možnosťami virtualizácie pomocou nástrojov Hyper-V 3.0, Hyper-V Replica, Virtual Port ACL. Okruh tém je možné rozšíriť na základe individuálnych požiadaviek zákazníkov.


Administrácia systémov Linux

Záujemcom poskytneme informácie potrebné na zvládnutie správy operačných systémov v linuxovom prostredí, inštalácie a konfigurácie prvkov systému, správy procesov. Naučíme ako vyhodnocovať logy systému, pochopiť Syslogd, Rsyslogd , rotovanie logov, princíp zberu logov, plánovanie úloh pomocou AT, CRON, FCRON ako aj nastaviť zálohovanie prostredníctvom nástrojov Tar, Cpio, Partclone, Dump-Restore, Rsync, Rdiff-Backup.

zavrieť

Oblasť manažérskych a komunikačných zručností

Manažérske zručnosti
• Štýly a vedenie v práci manažéra
• Plánovanie, delegovanie
• Časový manažment
• Motivácia a hodnotenie
   Viac informácií

Manažérske zručnosti

zavrieť

Účastníci vzdelávania sa naučia úspešne prijímať a odovzdávať informácie. Naučia sa vnímať a pochopiť rôzne typológie ľudí. Zvládnu základné techniky efektívnej komunikácie. Z okruhov školených tém vyberáme: sebapoznanie, asertivita, rola manažéra, pravidlá komunikácie, aktívne počúvanie, práca s informáciami, zadávanie úloh, kontrola, poskytovanie a prijímanie spätnej väzby, pochvala, kritika, bariéry v komunikácii, dôvody konfliktov, poznanie jednotlivých typov osobností. Obsah vzdelávania je smerovaný k praktickým zručnostiam v práci moderného manažéra.

Komunikačné zručnosti
• Tímová práca
• Selfmarketing
• Riešenie konfliktov
• Certifikácia ECo-C®
   Viac informácií

Komunikačné zručnosti

zavrieť

Pomocou 4 modulov - Tímová práca, Selfmarketing, Manažment konfliktov, Komunikácia získajú absolventi náhľad do štruktúr správania, spôsobov komunikácie a pátrania po motívoch, ktoré tvoria základy komunikácie. Osvoja si komunikačné techniky, ktoré im pomôžu zvládnuť medziľudské vzťahy ako vo vlastnom tíme, tak aj v styku so zákazníkom. Cieľom vzdelávania je ovládať základné pravidlá vývoja osobnosti a komunikácie , schopnosť tímovej práce, sebavedomie, flexibilita, schopnosť riešiť konflikty, komunikácia, spoľahlivosť, zaťažiteľnosť, riešenie problémov, ochota vzdelávať sa, schopnosť tvorivo myslieť, nasadenie, zodpovednosť, tolerovanie frustrácie. Po ukončení vzdelávania je možné absolvovať Certifikáciu ECo-C, kde úspešný absolvent získa Európsky komunikačný certifikát ECo-C.

Projektové riadenie
• Metodika podľa IPMA
• Metodika podľa Prince2
• MS Office Project
• Doplnkové školenia
   Viac informácií

Projektové riadenie

zavrieť

Účastníci kurzu sa zoznámia s plánovaním a riadením projektov pomocou vybraných SW aplikácií. Na vybranom projekte sa postupne naučia vkladať nové úlohy, členiť ich do osnovy, zadať ich časové obmedzenia a vzájomné závislosti, určiť a priradiť potrebné zdroje, pochopiť logiku výpočtu práce a vplyv na zmeny v pláne, vyhľadať a vyriešiť preťaženie zdrojov, skontrolovať náklady, uložiť smerný plán, aktualizovať a sledovať priebeh projektu. Ďalej si účastníci vyskúšajú rôzne výstupy z projektu, naučia sa modifikovať a vytvárať nové zobrazenia, tabuľky a polia. Účastníci budú vytvárať projekty na rôznych prípadových štúdiách.

Kontinuálne vzdelávanie
• Počítačové zručnosti
• Moderná didaktická technika
• Psychológia a komunikácia
• Overenie profesijných kompetencií
   Viac informácií

Kontinuálne vzdelávanie

zavrieť

Kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov ako súčasť celoživotného vzdelávania je sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí. Jeho cieľom je získavať, obnovovať, zdokonaľovať, rozširovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej praxe a odbornej činnosti. V prípade záujmu pre Vás vieme zabezpečiť vzdelávanie aj overenie profesijných kompetencií, ktorého výsledkom je získanie kreditov a to v oblastiach MS Office, modernej didaktickej techniky, komunikačných, psychologických a iných zručnostiach.